Tin HBC

Tin HBC

Hòa Bình đạt "Doanh nghiệp có năng lực tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2018"

Ngày 1/12/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được vinh danh tại “Lễ công bố Doanh nghiệp có năng lực tốt nhất Sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018”.

Đây là giải thưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đồng tổ chức. Chương trình được triển khai dựa trên cơ sở đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp. Giải thưởng này là kết quả thẩm định năng lực của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, giúp các đối tác cũng như các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.


  • Hòa Bình đạt "Doanh nghiệp có năng lực tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2018"
local_phone arrow_upward